May 11, 2021

  • Instagram
Benchmark AMD Ryzen 5 4650G menempatkannya mendekati 3600